počasí

statistika

Ankety

nejoblíbenější učitel/ka

Hana Feyglová (447)
 

Hana Koutová (405)
 

Hana Feyglová (405)
 

Josef Beneš (429)
 

Dana Pokorná (411)
 

Irena Říhová (416)
 

Školní řád

Obecná ustanovení

 
Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.
Část určená pro pedagogické zaměstnance upřesňuje některá ustanovení Organizačního řádu školy a Pracovního řádu pro zaměstnance škol a školských zařízení - MŠMT ČR č.j. 14 269/2001-26.
Směrnice je součástí organizačního řádu školy.
 
 
I. Práva a povinnosti žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky
 
 
A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKů
 
 
1. Žáci mají právo
 
a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informováni o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,
d) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
e) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání
f) na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí,
g) na vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a
    dodržování základních psychohygienických podmínek,
h) být seznámeni se všemi směrnicemi se vztahem k jejich pobytu a činnosti ve škole.
 
 
2. Žáci jsou povinni
 
a) řádně docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat,
b) dodržovat školní a vnitřní řád a předpisy a pokyny školy a školského zařízení k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pedagogických pracovníků škol a školských zařízení vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.
d) své chování a jednání ve škole, na školních akcích ve škole i mimo školu usměrňovat tak, 
  aby nesnižovali důstojnost svou, svých spolužáků, zaměstnanců školy a lidí, se kterými
   přijdou do styku,
e) zjistí-li ztrátu či poškození osobní věci, tuto skutečnost ohlásit třídnímu učiteli v ten den,
    kdy ke ztrátě či poškození došlo ( v případě nepřítomnosti třídního učitele se obrátí na
    vyučujícího, který s ním byl naposledy v kontaktu , v závažném případě se žáci mohou
    obracet na vedení školy ),
f) chodit do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastnit se činností
    organizovaných školou ( účast na vyučování nepovinných předmětů a docházka do
    zájmových kroužků je pro přihlášené žáky povinná, odhlásit se mohou   vždy ke konci
    pololetí ),
g) zacházet s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržovat své místo, třídu i ostatní
    školní prostory v čistotě a pořádku, chránit majetek před poškozením, nosit do školy
    učebnice a školní potřeby   podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů,     
h) chodit do školy vhodně a čistě upraveni a oblečeni, podle pokynů vyučujících mít vhodné
    oblečení na Tv, Vv, Pkč a sportovní akce,   
i) řádně a systematicky se připravovat na vyučování.
 
3. Žáci nesmějí:
 
a) nosit do školy cenné věci, peníze nechávat v odloženém oděvu ani v aktovkách ( při Tv a
    sportovních akcích požádají o úschovu příslušného vyučujícího, peníze na společné akce
    třídy přinášejí do školy žáci podle pokynů pedagoga,
b) používat mobilní telefony při vyučovacích hodinách , podobně pořizovat nahrávky –
    video,audio,foto - bez svolení nahrávané osoby ( v průběhu vyučovací hodiny musí být
    mobilní telefon vypnutý, používat mobilní telefon lze pouze v době přestávek ),
   ( za ztráty či krádeže mobilních telefonů škola nenese odpovědnost a škodu pojišťovna
    Kooperativa nehradí ),
c) před ukončením vyučování z bezpečnostních důvodů opouštět školní areál bez vědomí
    vyučujících - v době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a
pod jejich dohledem, době polední přestávky je žákům dovoleno opustit školní areál a v této době škola za žáka nenese zodpovědnost,
d) používat mezi sebou a vůči dospělým osobám hrubých slov, urážek a fyzického násilí,hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči jinému žákovi či vůči pracovníkům školy se vždy považují za závažné porušení povinností stanovených tímto řádem,
e) vykonávat činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, 
    distribuce a užívání návykových a zdraví škodlivých látek) na všech školních akcích    
    v areálu i mimo areál školy - porušení tohoto zákazu se považuje za závažné porušení 
    povinností stanovených tímto řádem,  
f) nosit do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.
 
4. Docházka žáka do školy:
 
a) z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na jeden den uvolňuje třídní učitel,
     na dva dny a více rozhoduje o uvolnění na základě písemné žádosti zákonných zástupců
     ředitel školy,
b) na 1. stupni ZŠ si musí žáka, který již přišel do školy, vyzvednout při uvolnění z vyučování
    zákonný zástupce žáka osobně. Na 2. stupni ZŠ je žák uvolněn pouze na základě písemné
    žádosti zákonného zástupce žáka. Žáka uvolňuje vyučující vyučované hodiny. V
    naléhavém případě si zákonný zástupce žáka po dohodě s vyučujícím odvede žáka osobně
    ze školy,
c) ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost
    jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu, zároveň určí
    náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu. V předmětu tělesná
    výchova ředitel školy uvolní žáka na písemné doporučení registrujícího praktického lékaře
    pro děti a dorost nebo odborného lékaře. Na první a poslední vyučovací hodinu může být
    žák uvolněn se souhlasem zákonného zástupce bez náhrady.
d) žákovi, který se nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce účastnit
    vyučování, stanoví ředitel školy takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem
    žáka, nebo může povolit vzdělávání podle individuálního plánu podle § 18 Školského
    zákona. Zákonný zástupce žáka je povinen vytvořit pro stanovené vzdělávání podmínky.
 
 
II. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky
 
 
A. PRÁVA A POVINNOSTI zákonných zástupců
 
1. Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:
 
a) na informaci o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí,
b) volit a být voleni do Školské rady a Klubu přátel školy,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání jejich
    dětí, přičemž jejich vyjádření musí být věnována náležitá pozornost,
d) na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání podle
    Školského zákona.
 
2. Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni
 
a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy nebo jiného pedagogického zaměstnance školy se osobně
    zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
c) informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných
    závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými
    Školním řádem: 1) V případě nepřítomnosti žáka ve škole doložit důvody nepřítomnosti
                                   žáka ve vyučování nejpozději do následujícího pracovního dne od
                                   počátku nepřítomnosti žáka - písemně nebo telefonicky.
    2) Po návratu žáka do školy doložit důvody nepřítomnosti žáka ve
        vyučování písemně na omluvném listu v žákovské knížce s podpisem
        zákonného zástupce žáka.
    3) Při dlouhodobé absenci známé předem škola vyžaduje od zákonných
         zástupců žáka předem písemnou žádost o uvolnění žáka s udáním
        důvodu absence (např. rodinné rekreace, sportovní soutěže …).
        Na základě této žádosti ředitel školy rozhodne o uvolnění žáka.
     Při podezření na nevěrohodné omluvení žáka si třídní učitel nebo jiný vyučující může
     vyžádat prostřednictvím zákonných zástupců žáka lékařské potvrzení absence,
 e) oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 a 3 a školského zákona č.
     561/2004 Sb. a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost
     dítěte a žáka, a změny v těchto údajích ( vedení školní matriky ),
 f) při svévolném poškození majetku školy žákem zajistí po dohodě s ředitelem školy
     nápravu.
 
3. Spolupráce pedagogických pracovníků a zákonných zástupců žáků
 
a)učitelé spolupracují se Školskou radou a Klubem přátel školy ,
b) návrhy a podněty zákonných zástupců žáků směřující k zlepšení vzdělávání žáků mohou
    být podávány přímo nebo prostřednictvím zástupců tříd Školské radě a vedení školy,
c) třídní učitel a výchovný poradce se zákonnými zástupci žáků řeší zdravotní, výchovnou a
    výukovou problematiku u žáků a jejich profesní orientaci,
d) všichni učitelé jsou podle potřeby ve spojení se zákonnými zástupci žáků,
e) třikrát ročně svolává třídní učitel podle pokynu ředitele školy schůzku zákonných zástupců
    žáků, která je spojená s informačními hodinami ( v případě potřeby může být třídní schůzka
    svolána třídním učitelem častěji ),
e) učitelé zapisují průběžné hodnocení výsledků vzdělávání žáků (vyjádřené klasifikací či
    slovně) do žákovské knížky, aby byli zákonní zástupci žáků průkazně informováni o
    prospěchu a chování svého dítěte ve škole, při zhoršení prospěchu ke stupni nedostatečný
    nebo chování na snížený stupeň musí být zákonní zástupci o této skutečnosti prokazatelně
    informováni,
f) informace zákonným zástupcům žáků jsou podávány vyučujícími v době, kdy vyučující
    nekonají přímou vyučovací povinnost nebo dozor nad žáky,      
g) výchovný poradce má stanoveny konzultační dny a hodiny pro jednání s rodiči,
h) závažné výchovné a výukové potíže žáků napomáhají řešit jednání se zákonnými zástupci
    žáků za přítomnosti výchovného poradce, zástupce vedení školy, třídního učitele a případně
   dalších účastníků jednání ( výchovná komise )- z jednání se pořizuje zápis,
 
 
III. Provoz a vnitřní režim školy     
 
REŽIM ČINNOSTÍ VE ŠKOLE
 
1.      Školní areál je otevřen od pondělí do pátku od 7.00 do 17.00 hodin.
       Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu
       nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení
       vyučovacích hodin a přestávek:        
       Organizace hodin a přestávek:
                          1. hodina                                         8.00 -   8.45     6. hodina        12.45 - 13.30
                          2. hodina                                         8.55 -   9.40     7. hodina        13.45 - 14.30
                          3. hodina                                        10.00 - 10.45     8. hodina        14.40 - 15.25
                          4. hodina                                        10.55 - 11.40    
                          5. hodina                                        11.50 - 12.35
 
2.      Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 15:30 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut.V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat. V případě, že je odlišná doba ukončení vyučování od doby dané rozvrhem, je tato skutečnost oznámena rodičům.
 
3.      Vyučování zahajuje zvonění v 8.00 hod. V průběhu vyučování ohraničuje zvonění přestávky a jednotlivé vyučovací hodiny.
 
4.      Výuka probíhá v kmenových třídách, v odborných učebnách, v areálu školy a ve
      zvláštních případech   i mimo areál školy.
 
 1. Žákům je umožněn vstup do školy 15 minut před začátkem dopoledního vyučování (7.45 h) . Žáci přicházejí do školy nejméně 10 minut před zahájením vyučování.Žáci vstupují do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dozor. Dozor nad žáky je zajištěn po celou dobu výuky dané rozvrhem a v jídelně školy, přehled dozorů je vyvěšen na všech úsecích, kde dozor probíhá.
 
6.      Po příchodu do školy si žáci odkládají obuv a svršky na místa k tomu určená v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V šatnách se nezdržují. Šatny jsou na každou vyučovací hodinu uzavřeny. V průběhu vyučovací hodiny je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.
 
7.      Do tělocvičen žáci vstupují jen ve zvláštní do tělocvičny určené sportovní obuvi, řídí se Řádem tělocvičny.
 
8.      O přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. O malých přestávkách žáci mohou pobývat pouze v podlaží, kde je třída. Velká   přestávka je určena k pobytu dětí i mimo budovu   školy. Děti se smí pohybovat pouze v oploceném areálu školy    
            Přestávku lze využít ke sportování na školním hřišti a k nákupu občerstvení ve
            školním vestibulu. Prostor šaten je určen pouze na přestrojení a přezutí žáků.
 
9.      Na výuku v odborných učebnách a v tělocvičně čekají žáci před učebnou, dovnitř vstupují jen na pokyn učitele a za jeho přítomnosti. Žáci nevstupují bez vyzvání do kanceláře a kabinetů. Účastníci volitelných a nepovinných předmětů a zájmové činnosti mohou vstupovat do vyhrazených učeben jen s učiteli a vedoucími, na které čekají na určeném místě.
 
10. Žáci vykonávají ve třídě služby a mohou být pověřeni dalšími dlouhodobými úkoly. Pro pomůcky a sešity docházejí o přestávce do kabinetů zásadně jen žáci k tomu určení.
 
11. Opouští-li žáci učebnu, uklidí svá místa, služba na konci vyučovací hodiny utře tabuli, zavře okna. Po skončení vyučování dají žáci židle na stolky a odejdou pod dozorem vyučujícího do šaten.
 
12. Po skončení vyučování, po polední přestávce nezůstávají žáci bez přítomnosti vyučujícího ve třídě, ani v šatně.
 
13. Nenastoupí-li vyučující včas do třídy, zástupce třídy nahlásí tuto skutečnost v kanceláři zástupce ředitele nebo v ředitelně.
 
 1. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30.
 
 1. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, lze dělit třídy na skupiny, vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.
 
 1. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.
 
17. Pro dělené hodiny se stanoví učebny a označí se v rozvrhu hodin.
 
 1. Organizace práce ve školní družině je dána Řádem školní družiny, se kterým jsou rodiče zapsaných žáků seznamováni na začátku školního roku.
 
 1. Půjčování knih ze školní knihovny a zacházení s nimi se řídí Řádem knihovny.
 
 
 
REŽIM ŠKOLNÍ JÍDELNY
 
 
1.      Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly slušného chování, kulturního stolování a pokyny   dozírajících učitelů a zaměstnanců kuchyně, dbají na hygienu a bezpečnost. Žáci dodržují Řád jídelny.
 
2.      Oběd se vydává od 11.30 do 14.00 hodin. Mimo dobu výdeje obědů žáci do jídelny nevstupují. V případě nemoci může oběd vyzvednout v první den nemoci zástupce žáka dle pokynů vedoucí školní jídelny, v dalších dnech nemoci se oběd domů nevydává.
 
3.      Prodej a odhlášení obědů se řídí pokyny vedoucí školní jídelny.
 
REŽIM AKCÍ MIMO ŠKOLU
 
 1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy - pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.
 
2.      Při organizaci akcí souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy konaných mimo školu, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřený vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.
            Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu
            osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků.   
            Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a
            ochrany zdraví žáků ředitel školy. Každou plánovanou akci mimo budovu školy
            předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na
            zajištění BOZP. Veškeré akce konané mimo areál školy musí být zaznamenány v
třídní knize. Poučení žáků bezpečnosti (a zápis do TK) provádí doprovázející učitel před každou touto akcí.
 
 1. Při mimoškolních akcích, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 1 den předem zákonným zástupcům žáků a to zápisem do žákovské knížky, nebo jinou písemnou informací, která je doložitelná.
 
 1.  Při přecházení žáků na místa vyučování či při jiných akcích mimo budovu   školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Pedagogičtí zaměstnanci postupují podle Příkazu ředitele školy k přesunu žáků. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti.
 
 1. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské   kurzy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích   zařízeních se žáci podřizují vnitřnímu řádu tohoto zařízení a dbají   všech pokynů pracovníků tohoto zařízení. Pro pořádání mimoškolních akcí se zaměstnanci školy řídí Pokynem ředitele školy k zajištění a provedení školy v přírodě, lyžařského výcviku a jiné obdobné akce.
 
 1. Za dodržování předpisů o BOZP odpovídá vedoucí akce, který je určen ředitelem školy.
 
 1. Chování žáka na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně klasifikace na vysvědčení.
 
 
 
 
c) Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí
 
 
 1.  Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby   neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.
 
2.       Otevírat okna, manipulovat se žaluziemi, rozhlasem a světlem je možné jen na pokyn učitele. Používání ponorných el. vařičů, manipulace elektrickými rozvody a zařízeními v celém areálu školy je žákům přísně zakázáno.
 
 1.  Při výuce v tělocvičně, dílnách, v odborných učebnách zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny dané vnitřním řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení   žáků provede učitel záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu a před každými prázdninami.
 
 1. V celém areálu školy platí přísný zákaz požívání   alkoholu, kouření a jakýchkoliv dalších návykových látek. Používání ponorných el. vařičů je přísně zakázáno.
 
5.       Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů,poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.
 
 1.  Zaměstnanci školy dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při   práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky ohrožující zdraví a bezpečnost osob a jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností   informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých   schopností a možností zabránit vzniku škody.
 
 1. Pedagogičtí zaměstnanci sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka   informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby.
 
8.       Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dozoru dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo areál školy, nesmí je samotné posílat k lékaři atd.
 
9.       Hlavní školní lékárna je umístěna v kanceláři ředitele školy. Pro velké akce mimo školu (škola v přírodě, lyžařský výcvik, výlet, apod.) slouží cestovní lékárny. Za vybavení lékárny odpovídá hlavní zdravotník, který též kontroluje záruční dobu léků a zdravotnického materiálu.
 
10.   Při nevolnosti žáka vyrozumí učitel (administrativní síla) neprodleně rodiče, kteří si žáka osobně převezmou. Žáka v žádném případě nelze uvolnit ze školy bez doprovodu dospělé osoby.
 
      11. Postup při úrazu:
               - žák (žáci) neprodleně vyrozumí nejblíže přítomného učitele (dozírajícího, třídního,
                  vyučujícího),
               - učitel poskytne první pomoc a je-li to nutné, zajistí odborné ošetření (a následně
                  vydá postiženému pro lékaře Posudek o bolestném),
               - učitel neprodleně vyrozumí o úrazu vedení školy a rodiče,
               - o druhu úrazu a způsobu ošetření provede učitel záznam do sešitu v lékárně,
               - dozírající učitel nebo učitel, který byl úrazu přítomen, provede záznam do Knihy
                  úrazů a sepíše záznam o školním úrazu,
               - všichni zaměstnanci školy se v případě úrazu žáka či zaměstnance školy řídí
 Metodickým návodem pro řešení školních a pracovních úrazů – proškolení BOZP.
 
     12. V celém areálu školy je zakázáno jezdit na kolečkových bruslích, skateboardu,
            koloběžce a nelze je používat ani v budově školy s výjimkou řízených akcí ŠD. Pokud
žák používá k dopravě do školy kolo, ukládá a uzamyká ho na určeném místě, při jízdě jsou vybaveni ochrannou přilbou. Jízda na kole v areálu školy je zakázaná. Žáci nesmí provádět jakoukoliv manipulaci na cizím kole.
 
 
 
d) Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků
 
 
 1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků,učitelů či jiných osob žákem bude s rodiči projednána náprava.
 
 1. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli, případně vedení školy.
 
3. .Každý žák udržuje v pořádku své pracovní místo, nepoškozuje a šetří zařízení třídy a
      školy, odpovídá za neporušenost svého trvalého místa ve třídě a v pracovně.
 
4.   Žák šetří učebnice a školní potřeby. Učebnice jsou majetkem školy a jsou žákům
      půjčovány. Při poškození, zničení a ztrátě učebnice škola postupuje podle vnitřního
      předpisu.
 
5.   Všichni společně pečujeme o zeleň v areálu školy. Je zakázáno lezení po stromech,
      lámání větví keřů a stromů, ničení laviček a sportovního zařízení, Ředitel školy spolu
se správcem školního hřiště rozhoduje v souladu s povětrnostními podmínkami o používání hřiště školy. Jeho rozhodnutí bude vždy žákům sděleno předem.
     Odpadky odhazujeme zásadně do odpadkových košů.
 
 
 
 
 
e) Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků – klasifikační řád
 
 
OBSAH:
 
1. Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy
2. Opravné zkoušky
3. Výchovná opatření
4. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
5. Zásady a pravidla pro objektivní sebehodnocení žáků
 
 
Normálním písmem jsou napsané zákonné normy.
Kurzívou jsou psané části, které jsou vnitroškolní, vycházejí však ze zákonných norem.
 
 
1.Pravidla hodnocení a klasifikace žáka základní školy
 
a)Hodnocení žáků na vysvědčení
 
1.1 Při hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou může být použita klasifikace, slovní hodnocení nebo kombinace obojího.O použití slovního hodnocení rozhodne ředitel školy na základě návrhu učitele a souhlasu zástupce žáka. Přechází-li žák na jinou školu, je klasifikován podle odstavce 1.2 a 1.3
Výklad jednotlivých stupňů klasifikace (viz dále) dává návod k obsahu slovního hodnocení žáka, a tím i určuje zpětné zařazení do klasifikačního stupně pro výpočet stupně pro celkové hodnocení žáka na vysvědčení.
 
1.2 Chování žáka je klasifikováno těmito stupni:
1 - velmi dobré
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé.
 
1.3 Prospěch žáka v jednotlivých vyučovacích předmětech je klasifikován těmito stupni:
1 - výborný
2 - chvalitebný
3 - dobrý
4 - dostatečný
5 - nedostatečný.
 
Na vysvědčení se při zápisu klasifikace na prvním stupni použije číslice,na druhém stupni slovní označení stupně hodnocení.
 
1.4 Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:
prospěl(a) s vyznamenáním
prospěl(a)
neprospěl(a)
 
1.5 Žák je hodnocen stupněm
a) prospěl(a) s vyznamenáním, není-li v žádném povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm horším než 2-chvalitebný, průměr z povinných předmětů nemá horší než 1, 5 a jeho chování je velmi dobré;
b) prospěl(a), není-li v žádném z povinných předmětů hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5-nedostatečný;
c) neprospěl(a), je-li v některém povinném předmětu hodnocen při celkové klasifikaci stupněm 5-nedostatečný.
 
1.6 Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se hodnotí těmito klasifikačními stupni:
a) pracoval(a) úspěšně
b) pracoval(a).
 
1.7 U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Klasifikace těchto žáků se řídí metodickým pokynem MŠMT ČR č.j.23 472/92-21. U žáka prvního až devátého ročníku s prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování rozhodne ředitel školy o použití slovního hodnocení na základě žádosti zákonného zástupce žáka.
 
1.8 Do vyššího ročníku postupuje žák, který při celkové klasifikaci na konci druhého pololetí nebo při opravných zkouškách dosáhl stupně hodnocení alespoň prospěl.Výjimkou jsou žáci, kteří na daném stupni školy již jednou propadli-postupují automaticky.
 
1.9 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci prvního pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do dvou měsíců po skončení prvního pololetí. Není-li možné klasifikovat ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí neklasifikuje.
 
1.10 Nelze-li žáka pro závažné objektivní příčiny klasifikovat na konci druhého pololetí, určí ředitel školy pro jeho klasifikaci náhradní termín a to tak, aby klasifikace žáka mohla být provedena nejpozději do 15.října. Do té doby žák navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník. Žák, který nemohl být ze závažných objektivních, zejména zdravotních důvodů klasifikován ani v náhradním termínu, opakuje ročník.
 
1.11 Má-li zástupce žáka pochybnosti o správnosti klasifikace v jednotlivých předmětech na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 dnů od vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o jeho komisionální přezkoušení; je-li vyučujícím daného předmětu ředitel školy, může zástupce žáka požádat o komisionální přezkoušení příslušného školního inspektora.
 
1.12 Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy; v případě, že je vyučujícím ředitel, jmenuje komisi školní inspektor. Komise je tříčlenná; tvoří ji předseda, kterým je zpravidla ředitel školy nebo jím pověřený učitel, zkoušející učitel, jímž je zpravidla vyučující daného předmětu ve třídě a přísedící, který má aprobaci pro týž nebo příbuzný předmět. Klasifikační stupeň určí komise většinou hlasů. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol.
 
1.13 Komise žáka přezkouší nejpozději do čtrnácti dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka. Není-li možné žáka pro jeho nepřítomnost v tomto termínu přezkoušet, může ředitel školy nebo školní inspektor stanovit nový termín k přezkoušení pouze výjimečně, a to ze závažných důvodů. Výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zákonnému zástupci žáka.
 
b) Výstupní hodnocení
 
Škola vydá žákovi výstupní hodnocení spolu s vysvědčením na konci prvního pololetí školního roku, v němž splní povinnou školní docházku; v pátém a devátém ročníku při přihlášce na střední školu.( Je-li požadovaná talentová zkouška, pak do 30.října)
Výstupní hodnocení obsahuje dosaženou výstupní úroveň vzdělání, dále možnosti žáka a jeho nadání, předpoklady pro další vzdělávání nebo uplatnění žáka, chování v průběhu školní docházky a další významné skutečnosti ve vzdělávání žáka.
Případné své vyjádření k výstupnímu hodnocení může zákonný zástupce přiložit k přihlášce ke studiu.
Při podávání přihlášky na střední škole je třeba přiložit originál nebo ověřenou kopii výstupního hodnocení žáka. Kopii pro 1. a další kola přijímacího řízení si pořizuje žák, nikoliv škola.
 
2. Opravné zkoušky
 
2.1 Žáci devátých ročníků a žáci, kteří dosud na daném stupni ZŠ dosud neopakovali ročník
a kteří na konci druhého pololetí neprospěli nejvýše ze dvou povinných předmětů s výjimkou předmětů výchovného zaměření, konají opravné zkoušky.
 
2.2 Žák koná opravné zkoušky nejpozději v posledním týdnu hlavních prázdnin. Termín stanoví ředitel školy. Nemůže-li se žák z vážných důvodů dostavit k opravným zkouškám, umožní mu ředitel školy vykonání opravných zkoušek nejpozději do 15. září; do té doby navštěvuje podmíněně nejbližší vyšší ročník,popřípadě znovu devátý ročník. Žák může v jednom dnu skládat pouze jednu opravnou zkoušku.
 
2.3 Nedostaví-li se žák k opravným zkouškám ve stanoveném termínu bez odůvodněné omluvy, klasifikuje se v předmětu, z něhož měl vykonat opravnou zkoušku, stupněm nedostatečný.
 
2.4 Opravné zkoušky jsou zkoušky komisionální.
 
 
3. Výchovná opatření - pochvaly a jiná ocenění a opatření k posílení kázně.
 
3.1. Třídní učitel, ředitel školy, zástupce obce nebo školského úřadu může žákovi po projednání na pedagogické radě udělit za mimořádný projev humánnosti, občanské a školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin, za dlouhodobou úspěšnou práci pochvalu nebo jiné ocenění (dále jen "pochvala"). Ústní nebo písemnou pochvalu uděluje žákovi před kolektivem třídy nebo školy třídní učitel nebo ředitel školy. Písemná pochvala se uděluje zpravidla formou zápisu do žákovské knížky, na zvláštním formuláři školy, výjimečně v doložce na vysvědčení. Pochvaly a jiná ocenění se zaznamenávají do třídních výkazů.
 
3.2. Opatření k posílení kázně žáků se ukládá za závažné nebo opakované provinění proti školnímu řádu. Toto opatření předchází zpravidla před snížením stupně z chování. Podle závažnosti provinění se ukládá některé z těchto opatření: napomenutí třídního učitele, důtka třídního učitele, důtka ředitele školy. Třídní učitel může žákovi podle závažnosti provinění udělit napomenutí nebo důtku; udělení důtky neprodleně oznámí řediteli školy. Ředitel školy uděluje důtku po projednání s ostatními učiteli na pedagogické radě.
3.3. Ředitel školy nebo třídní učitel oznámí důvody udělení výchovného opatření písemně prokazatelným způsobem zástupci žáka. Opatření se zaznamenává do katalogového listu žáka, nezaznamenává se na vysvědčení.
 
3.4. Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
 
 
4. Klasifikace a hodnocení žáků s vývojovými poruchami
 
4.1 U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení. Vyučující respektují doporučení psychologických vyšetření žáků a uplatňují je při klasifikaci a hodnocení chování žáků a také volí vhodné a přiměřené způsoby získávání podkladů.
 
4.2 Dětem a žákům u nichž je diagnostikována specifická vývojová porucha učení, je nezbytné po celou dobu docházky do školy věnovat speciální pozornost a péči.
 
4.3 S přihlédnutím k doporučení PPP volí učitel pro zjišťování úrovně žákových vědomostí a dovedností takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům.
 
4.4 Vyučující klade důraz na ten druh projevu, ve kterém má žák předpoklady podávat lepší výkony. Při klasifikaci se nevycházím z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl.
 
4.5 Klasifikace byla provázena hodnocením, t.j. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat,
 
4.6 Děti, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem rodičů během celého jejich vzdělávání hodnoceny z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně ( a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). U dětí s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Dítě lze hodnotit dítě slovně (průběžně i na vysvědčení) po dohodě s rodiči a odborníkem prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá. Jakmile žák překoná nejvýraznější obtíže, je vhodné postupně přecházet k běžné klasifikaci. Klasifikovat lze i známkou s tím, že se specifická porucha dítěte vezme v úvahu a odrazí se v mírnější známce. Při uplatňování všech těchto možností vyučující postupují velmi individuálně, s využitím všech dostupných informací, zejména informací z odborných vyšetření a ve spolupráci s rodiči.
 
4.7 Ředitel školy může povolit, aby pro dítě se specifickými poruchami učení byl vypracován pro kterýkoliv předmět příslušnými vyučujícími individuální výukový plán, který se může radikálně lišit od výuky v daném postupném ročníku, přitom však bude poskytovat dítěti v příslušných předmětech ucelené a dítětem zvládnutelné základy. Individuální plány mají charakter smlouvy mezi vedením školy, vyučujícím(i) a rodiči dítěte; vypracovávají se krátce a rámcově v písemné formě. Výsledky se hodnotí slovně.
 
4.8 Všechna navrhovaná pedagogická opatření se zásadně projednávají s rodiči a jejich souhlasný či nesouhlasný názor je brán na vědomí..
 
4.9 V hodnocení se přístup vyučujícího zaměřuje na pozitivní výkony žáka a tím na podporu jeho poznávací motivace k učení namísto jednostranného zdůrazňování chyb.
 
 
5. Zásady a pravidla pro objektivní sebehodnocení žáků
 
-          žák má právo být seznámen s klasifikací a se způsobem hodnocení svého výkonu,
-          žákovi je objasněna cesta, postup vedoucí ke správnému řešení zadaného úkolu,
-          s žákem je probrána úroveň jeho výkonu
-          žák má právo konzultace s vyučujícím
-          žák má právo podat slušnou formou dotaz vyučujícímu, pokud není spokojen s hodnocením svého výkonu, toto se však musí uskutečnit bezprostředně po obdržení hodnocení.
 
 
VI. Závěrečná ustanovení
 
1.      Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: Mgr. Veronika Pluhařová
2.      O kontrolách provádí písemné záznamy
3.      Zrušuje se předchozí znění této směrnice ze dne 22. 6. 2005. Uložení směrnice v archivu školy se řídí Skartačním řádem pro školy a školská zařízení (Věstník MŠMT 1986, sešit č. 6).
4.      Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.
5.      Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením v hale školy a ve sborovně školy.
6.      Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na provozní poradě dne 22. 12. 2005.
7.      Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli v 1. 9. 2005 a 4. 1. 2006, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
8.      Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informací v žákovských knížkách, řád je pro ně zpřístupněn v hale školy a na webových stránkách školy.
 
 
 
V Chrudimi dne 22. 12. 2005
Mgr. Jaroslav Víšek
ředitel školy
 
 
V Chrudimi dne 27. 2. 200
Mgr. Veronika Pluhařová
  předseda školské rady